Innovaatioturnaussäännöt

Osallistumalla Innovaatioturnaukseen turnausosallistujana, sitoudun kunnioittamaan ja noudattamaan seuraavia sääntöjä:

1. KILPAILIJAYHTEISTYÖ:

Innovaatioturnauksen tarkoituksena on edistää Turnausosallistujien keskinäistä kilpailijayhteistyötä ja tuottaa uusia, toimeenpantavia ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin.

2. LUOVAN TYÖN ILO:

Innovaatioturnaus rakentaa Turnausosallistujien välistä keskinäistä luottamusta, avointa jakamista, läpinäkyvää keskustelua, rehellistä arviointia, toisten työn arvostusta ja työniloa.

3. STRUKTUROITU INNOVOINTI:

Innovaatioturnaus tarjoaa Turnausosallistujille strukturoituja keinoja tutkia, tarkentaa, tuottaa ja toimeenpanna ideoitaan yksin ja yhdessä asiantuntijoiden ohjaamana.

4. HENKILÖKOHTAINEN KEHITTYMINEN:

Innovaatioturnauksen tarkoituksena on tarjota Turnausosallistujille uusia tapoja ja näkökulmia arvioida ja kehittää omia kykyjään ja taipumuksiaan tiimin jäsenenä, ideoijana, esiintyjänä, tuotekehittäjänä, bisneskehittäjänä, johtajana ja oppijana.

5. PELILLISYYS:

Innovaatioturnauksen tarkoituksena on saada kilpailijat pohtimaan ja käyttämään erilaisia taktiikoita menestyäkseen, esimerkiksi määrään vs. laatuun panostaminen, olemassaolevaan nojaaminen vs. radikaalisti uuden keksiminen, konkretia vs. abstraktiivisuus. Edistymistä seurataan, arvioidaan ja siitä palkitaan.

6. INHIMILLINEN ARVIOINTI:

Innovaatioturnauksen arviointi on moniulotteista, mutta subjektiivista, ja näin ollen inhimillistä. Siksi on tärkeää, että suorituksia arvioidaan mahdollisimman monesta näkökulmasta mahdollisimman usein. Ennakkopelissä suoritukset kulkevat muiden Turnausosallistujien kollektiivisen arviointilinssin läpi. Turnauspäivien aikana suorituksia arvioivat viime kädessä tuomarit.

7. ROHKEUS EPÄONNISTUA:

Innovaatioturnauksen tarkoituksena on saada ihmiset kokeilemaan rohkeasti, kehittämään ketterästi ja tekemään hassuja ehdotuksia.

8. YHTEISÖDIALOGI:

Innovaatioturnaus on tietojen, taitojen ja osaamisen kaupankäyntiä. Esitä, keskustele, perustele, kysele, hae tietoa, tinkaa, analysoi, arvioi, kehu ja kannusta.

9. AVOIMEN INNOVAATION PERIAATE  JA IPR OSANA INNOVAATIOTURNAUSTA JA SEN TULOKSIA

Innovaatioturnauksen tulokset voivat vaihdella suuresti IPR-näkökulmasta. Mm. esitetyistä haasteista ja ideoinnista riippuen tulokset voivat olla sellaisia, ettei mikään IPR liity eikä voi liittyä niihin, taikka ne voivat olla jopa jo ennestään IPR-suojattuja. Tulokset voivat periaatteessa olla myös sellaisenaan suojattavissa, taikka niitä pitää jatkokehittää jotta IPR-suojaaminen olisi mahdollista. Turnauksen alussa ei voi ennustaa, millaisia tulokset tulevat olemaan IPR-näkökulmasta. Ennalta-arvaamattomat tulokset ovatkin yksi tärkeistä Innovaatioturnauksen tavoitteista.

Tavoitteena on, että jokainen kilpailija kykenee ideoimaan mahdollisimman estottomasti, mikä on mahdollista jos osapuolet voivat luottaa toisiinsa ja tunnistavat avoimen tietojen vaihdannan arvon. Yhteiskehittämisen laadun varmistamiseksi, osapuolten tulee olla ennakkoon tietoinen IPR:istään, sekä tarpeista ja mahdollisuuksista niiden suojaamiseksi, myös turnauksen jälkeen, ja huomioida tämä haasteisiin osallistumisessa.

9.1. Innovaatioturnauksen IPR-ehdot

Innovaatioturnaus® perustuu avoimeen innovaatioon, eikä Innovaatioturnauksessa tapahtuvaan tiedonvaihtoon tai uusiin ideoihin liity salassapitovelvoitteita. Juridisesti Innovaatioturnauksen tulokset ovat siis avoimia ja julkisia, minkä osapuolet hyväksyvät ja tunnustavat vaikuttavan niiden IPR-suojausmahdollisuuksia heikentävästi.

Osapuolet hyväksyvät ja sopivat, että Innovaatioturnauksen tulokset, sellaisina kuin ne turnauksessa esitetään, eivät ole liikesalaisuuksia, eivätkä muutenkaan siirry kenenkään osapuolen IPR-omaisuudeksi tai muuten suojattavaksi IPR:llä, vaan ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä ja julkaistavissa. Tämä ei kuitenkaan kumoa kenenkään osapuolen taikka kolmannen osapuolen IPR:iä, jotka ovat olemassa Innovaatioturnauksesta riippumatta eikä tällä sopimuksella myönnetä niihin käyttöoikeutta tai lisenssiä, ellei muuta sovita.

Innovaatioturnauksessa vallitsee IPR-rauha ja kaikkien osapuolten on voitava vapaasti jakaa tietoaan ja ideoida uutta huolehtimatta siitä loukkaako tällainen toisen osapuolen IPR:iä. Täten osapuolet sitoutuvat olemaan esittämättä toisiaan vastaan IPR:iin perustuvia vaatimuksia mistään sellaisesta, mitä toinen osapuoli on turnauksessa esittänyt tai suunnitellut, siltä osin kuin tällaiset vaatimukset koskisivat IPR:n käyttöä tai hyödyntämistä turnauksessa itsessään.

Suostumalla tähän sopimukseen osapuolet eivät myöskään sovi mitään turnauksen jälkeen syntyvistä IPR:stä, jotka voivat olla myös turnauksessa esitettyjen ideoiden jatkokehityksen tulosta.

9.2 IPR-Vastuut

Kukin osapuoli osallistuu Innovaatioturnaukseen omalla riskilllään ja vastaa itse sitä kohtaan mahdollisesti esitettävistä IPR-vaatimuksista. Innovaatiomestarit Oy ei vastaa Innovaatioturnauksen aiheuttamista IPR-loukkauksista, IPR-oikeuksien menetyksistä tai niiden syntymättä jäämisestä taikka Innovaatioturnaus -palvelun aikana mahdollisesti syntyvistä IPR-loukkauksista tai riidoista.

9.3 Kilpailijoiden palkitseminen

Innovaatioturnaus on ideoinnin ja osaamisen markkinapaikka, missä keskeisinä osapuolina ovat Kilpailunjärjestäjät ja Kilpailijat sekä vaihdannan välineinä sovitut palkinnot ja kannustimet. Kilpailunjärjestäjä on kiinnostunut ratkaisemaan asettamansa turnaushaasteen. Kilpailijalle motivoivaa on, että hän henkilökohtaisesti hyötyy parhaan ratkaisun kehittämisestä.

Kilpailunjärjestäjä sitoutuu reilun pelin hengessä keskustelemaan jatkoyhteistyöstä sellaisten Kilpailijoiden kanssa jotka ovat olleet ideoimassa sellaisia Innovaatioturnauksen tuloksia, jotka Kilpailunjärjestäjä harkitsee ottavansa käyttöön tai jatkokehitykseen. Tällaisen keskustelun tarkempaa sisältöä tai lopputulosta ei määrätä, vaan tarkoituksena on antaa Kilpailijalle reilun pelin hengessä mahdollisuus esimerkiksi:

– Vaikuttaa ja osallistua ratkaisun toteutukseen tavalla tai toisella
– Henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ammatillisiin suhteisiiin
– Rahaa tai muita resursseja
– Maineeseen ja huomionosoituksiin
– Työtehtäviin

9.4 Innovaatioturnauksen IPR:t

Innovaatioturnaus® ja sen mukainen menetelmä ja mallinnus, sekä kaikki turnauksen valmistelussa, suunnittelussa ja toteutuksessa käytetty materiaali kuten myös Innovaatioturnaukseen liittyvät tietokone-ohjelmistot ja tietotaito ja näihin turnauksessa tehdyt muokkaukset ja uudistukset ovat Innovaatiomestarit Oy:n tai sen päämiehen omaisuutta ja IPR:ää. Innovaatiomestarit pidättää näihin kaikki oikeudet ja myöntää muille osapuolille oikeuden käyttää näitä ainoastaan Innovaatioturnauksen tarkoituksiin ja sen aikana. Mitään siirto-, kopiointi- tai muokkausoikeuksia ei myönnetä. Innovaatioturnaus® menetelmän käsikirja on lisäksi Innovaatiomestarit Oy:n liikesalaisuus ja luottamuksellista tietoa ja kukin siitä mahdollisesti kopion saanut osapuoli sitoutuu pitämään sen luottamuksellisena.

Keskustelu